Yamaha YSL-356GE Tenorposaune mit Quartventil

Yamaha Logo