Yamaha YSL-448GE Tenorposaune mit Quartventil

Yamaha Logo